Úvod / Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje

Zahraniční elektronické informační zdroje Knihovna Antonína Švehly zpřístupňuje svým registrovaným čtenářům následující zahraniční licencované elektronické informační zdroje:

Elektronické časopisy Journal A-Z

Elektronické knihovny časopisů EZB
více informací

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriften Bibliothek) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je do projektu zapojeno více než 600 institucí včetně 26 českých knihoven.

  Přístup k EIZ
 • z počítačů ve studovně KAŠ
 • z domova k vybraným zdrojům pro registrované uživatele KAŠ vzdálený přístup k EIZ

Elektronická knihovna časopisů EZB

Vstup do databáze – anglická verze
Vstup do databáze – německá verze

Služba nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým elektronickým odborným časopisům, které má knihovna dostupné v rámci konsorcionálních licencí a individuálních předplatných nebo které jsou volně dostupné na internetu.

Kategorie časopisů dle dostupnosti

  volně dostupné
  předplacené tituly dostupné v rámci knihovny
  částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky)
  nedostupné zdroje

Volně dostupné časopisy lze prohlížet v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. U červeně označených zdrojů jsou často dostupné abstrakty a někdy plné texty článků ze starších čísel. Tyto údaje bývají uvedeny v záznamu pod informační ikonou .

Přístup k EZB

Přístup k plným textům žlutě označených titulů je možný ze všech počítačů ve studovně KAŠ. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet, ale bez možnosti přístupu k plným textům. Plné texty zeleně označených časopisů jsou dostupné z kteréhokoliv počítače připojeného na internet.

  abecední seznam časopisů dostupných v KAŠ
  tematický seznam časopisů dostupných v KAŠ

Přidávání nových titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených titulech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail uvedený pod heslem This journal is missing/Ich vermisse die Zeitschrift. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.


seznam časopisů v ezproxy
Databáze Web of Knowledge
více informací
Zaměření: multioborový produkt umožňuje přístup do dvou databází Web of Science a Journal Citation Reports.
Typ zdroje
: bibliografické a citační databáze
Charakteristika
: Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od roku 1945.
Journal Citation Reports
(JCR) je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů. V databázi lze najít metrické ukazatele, jako např. impakt faktor.
Manuál WoS a JCR
Scopus

CAB Abstracts
více informací
Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika aj.
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakty
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. Zpřístupňuje plné texty databáze CABI Full Text
Časové pokrytí: od r. 1990
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele
CAB Direct
více informací
Platforma CAB Direct poskytuje pohodlný přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI včetně kolekce CAB eBooks Archive.
*Upozornění: pro správné zobrazení plných textů ve formátu PDF databází CAB je doporučeno používat prohlížeč Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč nebo máte problémy se zobrazením pdf souboru, deaktivujte v aplikaci Acrobat Reader funkce: "Povolit rychlé zobrazování z webu" a "Zobrazit PDF v prohlížeči" (nabídka: úpravy, předvolby, internet).

FSTA - Food Science and Technology Abstracts
více informací
Zaměření: potravinářství, výživa, technologie výroby potravin
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 4 600 odborných potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných ve více než 40 jazycích.
Časové pokrytí: od r. 1969
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele

Agris
více informací
Zaměření: zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rybářství, výživa
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: producentem je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států FAO a zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí a další.
Časové pokrytí: od r. 1975.
Platforma: web FAO (volný přístup)

Science Direct
více informací
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba nakladatelství Elsevier zajišťuje přístup k více než 2000 online časopisům, které jsou zahrnuty do kolekce „Freedom Collection“ a k vybraným volně dostupným časopisům.
Časové pokrytí: plné texty většinou od r. 1995 po současnost
Platforma: ScienceDirect

SpringerLink
více informací
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství, společenské vědy, ekonomie
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba vydavatelství Springer Verlag zajišťuje online přístup k plným textům více než 1600 odborných časopisů ze své produkce
Časové pokrytí: plné texty od r. 1997 po současnost
Platforma: SpringerLink
Další informace

EBSCO
více informací
Webová služba EBSCOhost zpřístupňuje plnotextové a bibliografické databáze:
Elektronické knihy Kramerius
více informací
Digitální knihovna Knihovny Antonína Švehly vznikla v roce 2012. V současné době obsahuje digitalizované časopisy v programu VISK 7. Její obsah bude dále rozvíjen a obohacován o další digitalizované dokumenty z fondu knihovny a další elektronické oborové informační zdroje.
Wiley
více informací
Knihovna Antonína Švehly nabízí svým uživatelům přístup k plným textům 47 vybraných knih z vydavatelství Wiley.

CABI Archive
více informací
Kolekce zahrnuje 230 titulů z oblasti zemědělství, potravinářství, veterinářství a příbuzných oborů vydaných v letech 2000-2004.

Knovel Library – Food Science

Knovel Library – Promotional Titles
EBSCOhost
více informací
V rámci služby EBSCOhost je zpřístupněno 43 odborných knih z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných věd z různých vydavatelství např. Taylor & Francis Routlage, CRC Press, Springer, Elsevier, Wiley aj.
Elsevier (platforma Science Direct)
více informací
Přístup k plným textům odborných publikací kolekce Agricultural and Biological Sciences 2010 a 2011 z vydavatelství Elsevier (zpřístupňované na platformě ScienceDirect).
OECD Agriculture and Food iLibrary (včetně Agriculture statistics)
více informací
Služba zahrnuje přístup k plným textům publikací a statistickým databázím publikovaným OECD v rámci příslušného oboru. Další informace naleznete zde.
OECD Factbook
OECD in Figures


Přístup ke zdrojům

 • ze studovny KAŠ,
 • z pracovišť ÚZEI a MZe,
 • z domova pro registrované čtenáře (vzdálený přístup k EIZ),
 • předregistrace na dálku.

Vzdálený přístup - info

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze fyzickým osobám – registrovaným uživatelům Knihovny Antonína Švehly (dále KAŠ).

Pokud máte zájem o studium licencovaných EIZ a nejste registrovaným uživatelem KAŠ, můžete využít od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2019 elektronickou PŘEDREGISTRACI, která je naší nově nabízenou službou pro uživatele.

Předregistrace (vyplnění formuláře na dálku) Vám umožní bezplatný přístup k EIZ, včetně možnosti objednávat dokumenty z fondu KAŠ před první fyzickou návštěvou knihovny.

Jakmile obdržíme „předregistraci“, zašleme Vám informace nutné k přihlášení do EIZ. Potom již nic nebrání možnosti prohlížet naše EIZ z pohodlí domova, školy, kanceláře ...
Předregistrace je platná do 31. 3. 2019.

Registrace pro vzdálený přístup k EIZ je nepřenosná a neumožňuje využívat výpůjční služby KAŠ. Pro plné využívání služeb KAŠ, jako je například vypůjčování dokumentů, je potřeba registraci dokončit osobně v knihovně.

Zásady pro využívání elektronických informačních zdrojů

Využívání EIZ se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách.
Přihlášením se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Jedná se především o dodržování následujících zásad:
Data je povoleno využívat výhradně pro osobní potřebu uživatele a pro výukové, studijní nebo vědecké účely.

  Není povoleno  

  • systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů
  • získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat
  • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat údaje o copyrightu, autorství apod.
  • předávat získaný materiál (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková/nezisková či za poplatek nebo zdarma)

  Souhlasím s podmínkami